December startade med grötfrukost tillsammans med elever, vårdnadshavare och pedagoger. Dagen fortsatte sedan med pepparkaksmingel för hela skolan. För åk 3:s del innebar det minglande tillsammans med åk 6 och åk 9. Borden fylldes på med elever från de olika årskullarna. De äldre eleverna ”ledde” samtalen kring bordet och försåg de yngre eleverna med pepparkakor och saft.

Med december har också ”pysslandet” kommit igång. Det diktas och broderas till ackompanjemang av julmusik.

Ur Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.